Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelői feladatokat a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (székhely: 1062 Budapest, Lendvay utca 28. postacím: 1062 Budapest, Lendvay utca 28., email cím: adatvedelem@fidesz.hu, adatvédelmi tisztviselő: Egri Katalin) látja el.

Amennyiben értesülni szeretne a kérdőíves felmérések eredményeiről és az azt követő lépésekről is, a kérdőív kitöltését követően Önnek  lehetősége van döntésétől függően a következő adatokat a 
kapcsolattartás céljából megadnia: neve, életkora, e-mail-címe,  lakcíme, valamint telefonszáma (a továbbiakban együtt: személyes adatok), amely azonban nem feltétele a kérdőív kitöltésének.
A fentiekre figyelemmel az adatkezelés célja, hogy a kérdőív  kitöltését követően a személyes adatok megadásával és az adatkezelési  tájékoztató elfogadásával Ön értesüljön a felmérések eredményeiről és  az azt követő lépésekről. Az adatkezelés időtartama a felmérés, valamint annak kiértékelése, és az érintettek részére történő tájékoztatás megküldése.

Külön kifejezett hozzájárulásával Ön dönthet úgy, hogy folyamatosan kapcsolatban maradjon a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetséggel, amely véleményének megkérése céljából Önt megkeresse, valamint az általa lényegesnek tartott hírekről tájékoztatást küldjön Önnek, és e célból az Ön által megadott adatokat kezelje. Ez esetben az Ön személyes adatait az adatkezelő hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig kezeli. Önt a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jog.
A hozzáféréshez való jog alapján Ön jogosult arra, hogy az  adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes  adatainak kezelése folyamatban van-e, és jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, a személyes adatok  kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, a  személyes adatok gyűjtésének módjáról.  Ön bármikor jogosult továbbá a pontatlanul, tévesen kezelt adatai helyesbítését kérni. Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

A kapcsolattartási célból megadott adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Adatait az adatkezelő automatizált döntéshozatalhoz, profilalkotáshoz nem használja fel.

Az érintett a személyes adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá jogainak érvényesítése érdekében az adatkezelőhöz fordulhat.

Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet. 

A Hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.)

A közölt személyes adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, külföldre és harmadik félnek nem továbbítja.